Pages

Tuesday, 11 June 2013

Fonetik Dan Fonologi

Salam, pastinya sekarang ini  kalian semua sedang mengulangkaji subjek terjemahan kan? Dan sementara membaca tu tentu kalian semua ada jumpa istilah Fonetik Dan Fonologi, betul tak? Jadi untuk mengurangkan kekeliruan, kami ingin berkongsi sedikit ilmu. Harapnya ia berguna ketika peperiksaan nanti dan berterusan sepanjang hidup. 

Menurut Nik Safiah Karim dan Wan Malini Ahmad (2006), bidang fonetik ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia dan memberi lambang kepada bunyi tersebut.  Manakala bidang fonologi pula ialah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Bunyi bahasa disusun dengan sistem dan bidang fonologi bertujuan untuk menganalisis sistem ini.

Siti Hajar Abdul Aziz (2011), pula menjelaskan bahawa fonetik ialah bidang yang mengkaji fenomena bunyi atau pertuturan manusia yang direalisasikan melalui lambang-lambang tertentu.  Manakala fonologi pula bertugas untuk merumus, menghurai dan menjelaskan segala bentuk bunyi sesuatu bahasa secara teliti dan terperinci untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi secara spesifik.

Fonetik ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi (fon) serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal.  Manakala Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa yang dikenali sebagai bunyi bahasa. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa manakala fonologi ialah ilmu tentang perbendaharaan fonem sesebuah bahasa. Fonem merupakan istilah linguistik dan merupakan gabungan terkecil dalam sesuatu bahasa yang masih boleh menunjukkan perbezaan makna. Fonem berbentuk bunyi.  Contohnya bunyi [k] dan [g] merupakan dua fonem yang berbeza, seperti dalam perkataan "cagar" dan "cakar".

Sebagai rumusan, didapati kedua-dua bidang ini saling melengkapi  antara satu sama lain.  Bagi memahami fonologi, aspek fonetik perlu dikuasai terlebih dahulu.  Apabila sudah menguasai bidang fonetik, baharulah sistem bunyi bahasa dalam sesuatu bahasa dapat difahami dan dihuraikan dengan sempurna.  Dengan demikian dapat dilihat bahawa fonetik dan fonologi adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Garis pemisah antara kedua-duanya adalah kurang jelas walaupun ada sarjana cuba meletakkan garis pemisahnya.

Di kesempatan ini,  kami ingin mengucapkan selamat menduduki Peperiksaan Akhir. Semoga mendapat yang terbaik dalam subjek Terjemahan Arab-Melayu-Arab ini. 

Friday, 7 June 2013

PERBINCANGAN LANJUT MENGENAI UNTUK MEMAHAMI "KETAKSAAN" SESUATU AYAT

Memandangkan ramai yang keliru untuk memahami maksud ketaksaan dalam ayat maka disini saya kongsikan serba sedikit untuk membantu menjernihkan lagi kefahaman mengenai ketaksaan.Semoga bermanfaat untuk para pembaca.

KETAKSAAN AYAT
Sepotong ayat dapat menerbitkan beberapa maksud yang tertentu. Hal ini demikian bergantung pada lagu bahasa atau intonasi ayat itu diucapkan. Ayat yang dapat menghasilkan pelbagai maksud dikatakan ayat yang mempunyai unsur ketaksaan (ambiguity). Dengan kata lain, ketaksaan ditakrifkan sebagai sifat binaan atau konstruksi yang dapat diberi lebih daripada satu tafsiran. Telitilah ayat yang berikut:

1. Ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia.


Ayat ini mengandungi unsur ketaksaan kerana dapat diertikan sebagai ibu kepada bapa (iaitu nenek) Mustafa telah meninggal dunia, atau kedua-dua ibu bapa Mustafa telah meninggal dunia. Untuk dapat mengenal pasti perbezaan erti ini, kita perlu, secara intuisi, menyedari kewujudan dua jenis binaan ayat yang berbeza. Kita begitu mudah memahami maksud yang terkandung dalam ayat ini jika diucapkan dengan lagu bahasa (intonasi) yang berbeza bersesuaian dengan maksud yang hendak disampaikan.
Dalam ayat 1 di atas, jika kita meletakkan tekanan pada kata ibu, kemudian diikuti dengan jeda (hentian sebentar), pastilah ayat ini menyatakan bahawa ibu kepada bapa Mustafa (nenek Mustafa) telah meninggal dunia.
Sebaliknya, jika tiada tekanan pada perkataan ibu dan tanpa jeda dalam mengucapkan ayat tersebut, maka maksud yang terkandung menyatakan bahawa kedua-dua ibu bapa Mustafa yang meninggal dunia, bukan neneknya.
Jelas bahawa dalam ujaran, intonasi dan jeda memainkan peranan sebagai penentu kepada maksud yang didukung oleh sesuatu ayat. Dalam bentuk tulisan, hal ini dapat dijelaskan dengan penggunaan tanda baca untuk menentukan ketaksaan ayat berkenaan. Marilah kita teliti ketaksaan ayat-ayat yang berikut ini:

2. Orang itu dibunuh jangan dibebaskan.
3. Saya makan nasi ayam.
4. Beri saya rantai beruk.
5. Saya makan roti John di bawah pokok.


Ada dua maksud yang tersirat dalam ayat 2. Pertama, orang itu jangan dibunuh, tetapi hendaklah dibebaskan. Maksud yang pertama ini dapat ditentukan dengan membubuh tanda koma bertitik (;) selepas perkataan jangan, menghasilkan ayat pasif Orang itu jangan dibunuh; dibebaskan. Koma bertitik wajar diletakkan di situ sebagai pemisah klausa/ayat yang dimulai dengan kata hubung “tetapi”. Koma bertitik itu juga meletakkan jeda berada di situ. Ayat asalnya ialah Orang itu jangan dibunuh tetapi (orang itu) dibebaskan, dengan frasa nama kedua orang itu digugurkan dalam klausa/ayat kedua kerana frasa nama ini merupakan frasa nama yang sama dalam klausa/ayat yang pertama.
Maksud yang kedua ayat kedua ini ialah bahawa orang itu dibunuh, dan jangan dibebaskan. Maksud ini ditentukan apabila tanda baca dibubuhkan selepas perkataan dibunuh.

2. (a) Orang itu dibunuh; jangan dibebaskan. atau
2. (b) Orang itu dibunuh! Jangan dibebaskan.

Ayat 3 menunjukkan satu penyataan saya beri kepada seseorang, bagi menerangkan perbuatan saya, iaitu saya sedang makan nasi; dan nasi yang saya makan itu ialah nasi ayam. Tidak ada sebarang tanda baca atau tekanan dalam ayat tersebut. Ayat ini diucapkan secara bersahaja menurut lagu bahasa ayat penyata bahasa Melayu menurut tingkat nada 2-4-2-3 sebagai lambang turun naik nada suara. Kedudukan tingkat nada ini ditunjukkan seperti yang berikut:
2 4 2 3
Saya ma kan nasi a yam
Jika tingkat nada terhenti sebentar selepas kata nasi: Saya makan nasi, ayam!, maka maksudnya berlainan daripada maksud yang pertama. Kali ini saya memberitahu ayam (bukan lagi manusia yang bertanya) yang saya makan nasi. Perhatikan betapa luas jurang perbezaan makna oleh ketaksaan unsur ayat tersebut.
Ketaksaan ayat ketiga hampir sama dengan ayat yang kedua, iaitu seseorang meminta ia diberikan rantai beruk (rantai untuk mengikat beruk) untuk maksud yang pertama; dan maksud yang kedua pula menyatakan bahawa ia (seseorang) memberukkan orang yang diminta menyerahkan rantai kepadanya.
Ayat 4 juga membawa maksud yang berbeza. Ayat ini menyatakan bahawa saya makan roti John di bawah pokok. Roti John ialah nama sejenis roti yang sangat digemari oleh anak muda kini. Sebaliknya, Jika dalam ucapan berlaku hentian selepas perkataan roti, kemudian disambungkan ujaran dengan ayat John di bawah pokok, maka ayat 4 ini menghasilkan dua ayat yang berbeza ceritanya. Cerita pertama mengisahkan saya makan roti, dan roti itu ialah roti John; dan kisah yang kedua pula menyatakan John berada di bawah pokok.

Demikian wajah ayat yang mengandungi unsur ketaksaan, kerana satu pola ayat tidak semestinya mempunyai satu makna. Satu pola ayat yang sama dapat diertikan dengan lebih daripada satu pengertian. Jadi, untuk dapat mengenali perbezaan erti ini kita perlulah menyedari kewujudan dua erti yang terkandung dalam satu ayat yang sama itu. Hanya intuisi berbahasa kita yang dapat menentukannya.

Thursday, 6 June 2013

Menterjemah Unsur Bahasa

Budaya menurut Kamus Dewan edisi ketiga, diberikan tiga makna, iaitu 1) tamadun, peradaban; 2) kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya); dan 3) bersifat budaya, yang mengenai kebudayaan (1994: 180). Untuk perkataan kebudayaan pula, kamus ini memberikan takrif berikut:

“Keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi)".Berdasarkan takrif yang dikemukakan itu,  bahasa semua perkara yang menyangkut manusia dan kehidupannya adalah budayanya. Ia meliputi cara berfikir, cara bertindak, cara membuat sesuatu, cara bercakap, cara berpakaian, makanan, tempat tinggal, adat resam dan sebagainya. Oleh sebab ia merangkumi seluruh hidupnya, maka sudah tentu budaya ini akan diwarisi oleh generasi seterusnya. Melalui pewarisan ini, budaya itu akan kekal lama dan sentiasa diingat.

Aziz et. al ( 1981: 46) membahagikan budaya kepada empat jenis, iaitu budaya ekologi, budaya material, budaya sosial dan budaya ideologi, manakala Newmark pula (1988: 95) membahagikan budaya kepada lima kategori, iaitu budaya ekologi, budaya material, budaya sosial yang merangkumi kerja dan waktu terluang, budaya yang berkait dengan organisasi, adat resam, aktiviti, prosedur, konsep dan budaya gerak tubuh dan perangai.

Ekologi adalah satu ilmu yang mengkaji makhluk hidup di habitatnya atau suatu ilmu yang mengkaji struktur alam dan fungsinya serta mengkaji manusia yang menjadi sebahagian daripada alam persekitaran semula jadi itu (Saberi Othman 1986: 1).


Dalam konteks budaya, tingkah laku manusia sering berkait dengan persekitaran sekelilingnya. Ia berkait dengan alam di sekelilingnya, sama ada dengan keadaan cuaca, keadaan muka bumi, keadaan tanah yang dihuninya, tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di sekelilingnya. Keadaan persekitaran yang dialami inilah yang melahirkan corak pemikiran dan tingkah laku yang berbeza antara dua manusia. Oleh sebab itu, didapati bahawa tingkah laku dan aktiviti yang dilakukan oleh bangsa Melayu berbeza dengan bangsa Arab. Begitu juga dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Tanah Arab terkenal dengan permukaan bumi yang kering, berbatu batan, berpadang pasir dan beriklim panas, di samping ada ketikanya ia dilanda musim sejuk, menjadikan Tanah Arab berbeza dengan iklim atau keadaan geografi Tanah Melayu. Sementara Tanah Melayu pula diliputi oleh hutan tropika, mempunyai pemandangan yang menghijau, dan menerima taburan hujan yang tinggi sehingga ada kalanya menyebabkan banjir yang besar. Perbezaan geografi ini menyebabkan budaya ekologi kedua-dua bahasa adalah berbeza.


Banyak tumbuhan yang tumbuh di Tanah Arab tidak dikenali oleh bahasa Melayu. Pokok الأترجّة[1] , [2]الغِلَد dan [3]الشَّيْحِيَّة misalnya tidak mempunyai padanannya dalam bahasa Melayu. Begitu juga dengan pokok rambutan, durian, manggis dan sebagainya tidak ada padanan yang tepat dalam bahasa Arab.
[1] Sejenis pohon lemon 
[2] Sejenis pohon berduri yang dijadikan perhiasan rumah  
[3] Sejenis pokok bunga, tumbuh subur di kawasan yang mempunyai iklim sederhana 

Budaya sosial berkait dengan adat resam dan kepercayaan masyarakat itu.
Nama bagi pakaian, kenderaan, lauk-pauk, bentuk seni dan sebagainya yang digunakan dalam masyarakat Arab adalah berbeza dengan apa yang ada dalam masyarakat Melayu. Begitu jugalah sebaliknya.
Misalnya, masyarakat Melayu terkenal dengan pulut kuningnya, yang biasanya dikaitkan dengan majlis kenduri-kendara seperti kenduri khatam al-Qur’an, kenduri kahwin dan sebagainya, tetapi istilah pulut kuning ini tidak ada dalam masyarakat Arab.

Budaya idealogi berkait dengan agama, kepercayaan, adat resam dan politik.
Biasanya, hal-hal ini lebih rumit diterjemahkan kerana ia melibatkan emosi.

Kaedah Terjemahan:

Untuk menterjemahkan unsur budaya ini, bebarap cara boleh diikut. Antaranya ialah:
1. Budaya asal dikekalkan dalam teks terjemahan. Dengan cara ini pembaca sasaran akan mengenali dan mengetahui budaya sumber. Perkara ini boleh menambahkan ilmu pengetahuan pembaca dan membuatkan mereka lebih memahami budaya sumber.
2. Budaya asal disesuaikan dengan budaya sasaran. Mengikut cara ini, pembaca sasaran tidak akan menghadapi kesulitan dalam memahami teks sasaran, tetapi mereka tidak akan tahu budaya sumber.

3. Budaya asal yang tidak dapat dicari padanannya dalam budaya sasaran hendaklah dijelaskan maknanya dalam nota kaki atau nota akhir.

Tuesday, 4 June 2013

MARI BELAJAR BAHASA ARAB DAN TERJEMAHAN DARIPADA BAIT SYAIR ARAB

Jagalah suara bila bertutur di malam hari... Lihat sekeliling sebelum berkata di siang hari

Sekiranya datang padamu kutukan terhadapku dari orang yang kurang (akhlaknya dan ilmunya)...Itulah buktinya bahawa aku ini sebenarnya sempurna tiada kekuranganTiada seorangpun yang mengetahui semua ilmu .. Tiada ! sekalipun dia pelajarinya 2 ribu tahun
Ilmu itu ibarat lautan saujana luas terbentang... Ambillah daripada setiap perkara itu apa yang terbaik


BELAJAR BAHASA ARAB MELALUI PAPAN TANDA DAN POSTER TIMUR TENGAH
Oleh : Wan Rusli Wan Ahmad
Papan tanda dan poster di sini di ambil dari pelbagai sumber dan amatlah sesuai untuk anda mempelajari vocubulary atau menambahkan perbendaharaan kata bahasa Arab anda. Lakukan hafalan perkataan baru sekurangnya 5 perkataan sehari atau satu papan tanda atau poster setiap hari. Insya Allah, saya yakin dan akan dapat perbendaharaan kata yang banyak.


1.Sampai Merdeka

في (fi) : di

التحرير (at-tahrir) : medan tahrir

حتى (hatta) : sehingga

التحرير (at-tahrir) : kebebasan


2.Kebebasan Rakyat

حرية (hurriyah) : kebebasan

المواطن (al-muwatin) : penduduk

أول (awwal) : pertama

خطوات (khutuwat) : langkah

الإصلاح (al-islah) : pembaikan /pembaruan


Cadangan dan Perhatian

للمحلاظات (lil-mulahazat) : untuk perhatian

و المقترحات (wal-muqtarahat) : dan cadangan

يرجى (yurja) : diharap

التكرم (at-takarrum) : silakan / bermurah hati

الاتصال (al-ittisol) : berhubung

على (ala) : atas

هاتف (hatif) : telefon

تحويلة (tahwilah) : sambungan

semoga dapat meningkatkan kosa kata bahasa arab kita semua..

Monday, 27 May 2013

Ketaksaan dan Kekaburan Makna

Assalamualaikum w.b.t.

Hari ini mari kita bersama-sama memahami maksud ketaksaan dan kekaburan makna dalam ayat. Kami pasti ramai yang masih belum memahaminya bukan? Jadinya, disini kami akan share beberapa maklumat.

Ketaksaan ialah perkataan atau ayat yang mengandungi lebih daripada satu makna. Jika kita perhatikan ayat ini she has good legs. Ayat tersebut mungkin membawa maksud wanita itu mempunyai kaki yang sihat (tiada tulang yang patah, tiada buku lali yang lemah dan sebagainya)  atau mungkin memberi maksud wanita itu mempunyai kaki yang cantik atau wanita ini mempuyai kaki yang baik fungsinya. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat mandefinisikan taksa ialah sesuatu yang mempunyai makna yang kabur, menyangsikan, meragukan, boleh menimbulkan lebih daripada satu makna atau tafsiran. Darwas Harahap, 1994: 41 menyatakan taksa ialah ayat ayat yang tidak pasti maknanya.

Kekaburan pula dapat dibahagikan kepada empat jenis yang dijumpai dalam bahasa. Jenis pertama ialah kekaburan rujukan, kedua ketidakpastian makna, ketiga kurang ketentuan pada makna item itu dan keempat pertentangan pada penentuan makna item. Kekaburan rujukan bermaksud item itu pada dasarnya sudah cukup jelas tetapi sukar ditentukan sama ada item itu dapat digunakan pada benda-benda tertentu.

Sekian daripada kami.

Thursday, 23 May 2013

TOPIK 5

Topik 5 : Jaga Lidah


حفظ (hifz) : jaga

اللسان (al-lisan) : lidah

راحة (rahatu) : kerehatan

الإنسان (al-insan) : manusia

PENERANGAN :

Kebanyakan malapetaka sebenarnya berpunca daripada lidah. Ramai sudah telah terbunuh angkara lidah sendiri. Banyak masalah berlaku asal hanya pertikaman lidah sahaja. Jadi, menjaga lidah dan berhati-hati mengatur kata, dapat menyelamatkan seseorang insan dari mendapat kesusahan nantinya.